Avtalevilkår (privat)

Som ny kunde har du 14 dagers angrerett på kjøpet. Denne kan benyttes ved å sende e-post til kundeservice@klarkraft.no med tittel "Angrerett", hvor du skriver at du ønsker å benytte angreretten og oppgir navn og adresse. Du kan også ringe kundeservice på 21 60 93 00 og de vil hjelpe deg. Benyttes angreretten etter at strømleveransen har startet har Klarkraft rett til å fakturere for strøm forbrukt frem til strømavtalen er terminert. Som vil skje så raskt som Elhub tillater det. Se helt nederst for vilkår for verveprogrammet.

Klarkraft AS legger til grunn «Standard kraftleveringsavtale» fremforhandlet av Forbrukertilsynet og bransjeorganisasjonen Energi Norge.

Denne mener vi likevel ikke er god nok og beskytter kundene for dårlig mot tvilsom markedspraksis, og har derfor lagt til vilkår som kun gjelder for Klarkrafts kunder, og går utover standard vilkår.

Som kunde gir du Klarkraft fullmakt til å gjøre dette:

- Hente informasjon fra elhub for registrering av Klarkraft som leverandør på ny adresse ved flytting, eller ved leverandørbytte, og hente historiske forbruksdata.

- Gjøre kredittvurdering av kunden.

- Benytte personopplysninger kunden oppgir til å gjøre identitetssjekk, og hente ut detaljer om strømmåler fra elhub til innflytting eller ved leverandørbytte.

- Dersom strømanlegget er profil-avregnet må klarkraft ha mottatt målerstand for å kunne starte strømleveransen. Målerstanden må ikke være eldre enn tre måneder.

- Behandle personopplysninger i henhold til kravene i Personopplysningsloven.

I tillegg gjelder følgende for Klarkrafts kunder (dette overstyrer standardvilkårene):

- Klarkraft tar ikke fortjeneste på strømmen som selges til kunde, kun det faste månedlige beløpet er Klarkrafts margin. Utover dette betaler kundene det samme som Klarkraft gjør. Denne prisen oppgis tydelig ved avtaleinngåelse (klarkraft.no/produktbeskrivelse)

- Kostprisen til Klarkraft beregnes ved å legge sammen Nord Pool spotpris per time (ved automatiske anlegg, og et døgnsnitt for profilanlegg (gamle)), lovpålagte elsertifikater, og handelskostnader fra strømbørsen, som inkluderer regulerkraftkostnader/balansehåndtering. Disse kostnadene oppgis på Klarkrafts nettsider (klarkraft.no/strømpris)

For spesifikke detaljer om priselementene og beregning, les her

- Med skriftlig varsel menes personlig e-post eller SMS, eller brev (kun hvis nødvendig). Varslinger på hjemmesiden, i nyhetsbrev, på mine sider eller i app er ikke tilstrekkelig.

- Pris eller vilkårsendringer som er til ugunst for kunden vil informeres om skriftlig med minimum 30 dagers varsel før endringen trer i kraft.

- Garantien ’omvendt binding’ varer i minimum to år fra avtaleinngåelse. I denne perioden har ikke Klarkraft anledning til å øke det faste månedsbeløpet eller påslaget (øre/kWh) oppgitt ved avtaleinngåelse, eller å legge på ekstra påslag utover det som inkluderes i kostprisen til strømproduktet.

- For produktet "100 % norsk vannkraft" kjøper Klarkraft opprinnelsesgarantier for hele volumet ved norske vannkraftverk. Opprinnelsesgaranti er inkludert i det faste månedsbeløpet for dette produktet. (Kan kun velges av privatpersoner med strømforbruk inntil 50.000 kWh/år per strømmåler)

- Nettleie faktureres direkte fra netteier, og er ikke inkludert i kostprisen til Klarkraft.

- Kunden vil være direkte part mot nettselskapet, selv om Klarkraft kan utføre enkelte oppgaver på vegne av kunden.

- Har man et profilavregnet anlegg (dvs ikke et automatisk AMS anlegg), kan ikke strømleveransen fra Klarkraft starte før måleravlesning er mottatt fra nettselskapet, ved innflytt/leverandørbytte. Måleravlesningen kan ikke være eldre enn 3 måneder. Det anbefales at du leser av strømmen og rapporterer den til netteier så nært opp til ønsket oppstart som mulig.

- Målerstand skal rapporteres direkte til netteier. Det anbefales å avlese anlegget hver måned og rapportere dette til netteier, for å få en så riktig faktura som mulig hver måned

- Avtalen løper til den blir sagt opp. Kunden kan si opp avtalen ved å kontakte kundeservice, eller å gjennomføre et leverandørbytte hos en annen leverandør. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel. Sies avtalen opp vil kunde legges på pliktleveranse hos netteier til ny leverandør er valgt, eller ny eier flytter inn på målepunktet.

- Om Kunde sier opp avtalen ved å flytte ut av boligen, må Klarkraft få beskjed om dette 5 dager før utflytting grunnet reglene i det norske strømmarkedet. Her må kunde selv tilse at ny eier flytter inn på den aktuelle strømmåleren, og at netteier får beskjed om ny eier på overtakelsesdato. Kunde vil selv stå som ansvarlig for målepunktet helt til ny eier har tatt over målepunktet, eller kunde har stengt strømmen og sagt opp avtale hos netteier.

- Leveransen fra Klarkraft starter på det tidspunkt som angis i bestillingsprosessen, vanligvis innen 2 dager etter bestillingstidspunktet ved leverandørbytte, hvis ikke annet er oppgitt. Ved flytting starter leveransen ved avtalt innflytting.

- Ved flytting følger denne avtalen kunden til ny adresse om den ikke er sagt opp. Klarkraft gis etter denne avtale fullmakt til å innhente all nødvendig informasjon fra netteier og til å representere kunden i registreringen på den nye adressen med Klarkraft som leverandør.

- Klarkraft sender faktura normalt 7-10 dager etter ferdig leveransemåned. Dersom Klarkraft ikke har mottatt målerverdier fra netteier/Elhub innen tidspunktet for fakturering, har Klarkraft anledning til å estimere forbruk basert på tilgjengelig informasjon fra nettselskapet. Om faktisk forbruk er høyere eller lavere enn estimatet, blir dette korrigert på neste faktura. Er det ikke mulig å avregne anlegget vil forbruket bli fakturert når målerverdier er klare.

- Faktura sendes til kunden elektronisk og etterskuddsvis. Fakturering skjer normalt 7-10 dager etter at perioden for leveranse av strøm er ferdig. Skulle elektronisk fakturering av en eller annen grunn feile, vil faktura sendes per post. Det er ingen ekstra gebyrer for faktura per post. eFaktura er førstevalg, epost faktura andrevalg, og postal faktura tredjevalg.

- Dersom kunden ved opphør av kundeforholdet har noe til gode etter korreksjoner fra nettselskapet, utbetales kun beløp over 50 kr.

- Dersom kunden ikke betaler Klarkraft innen forfallsdato, kan Klarkraft eller Klarkrafts partnere sende varsel om purring e-post, app, brev eller SMS. Ved manglende betaling innen forfallsdato vil forsinkelsesrenter beregnes fra første dag etter forfallsdato. Forsinkelsesrenter kommer i tillegg til purregebyr på kr 35. -

Verveprogram

Verveprogrammet er frivillig, og man registrerer seg selv som verver. Info om programmet og gjeldende vervebonus ligger tilgjengelig til en hver tid på siden verveprogram

For verver:

• Verver må være strømkunde hos Klarkraft

• Du vil motta et gitt beløp i vervebonus per strømkunde som verves til Klarkraft

• Vervebonus vil bli trukket fra din strømfaktura hos Klarkraft

• Verving gjelder nye kunder som ikke er, eller har vært, kunde hos Klarkraft

• Vervebonusen trekkes fra faktura når kunde som er vervet har vært aktiv strømkunde hos Klarkraft i minimum 14 dager

• Sier du opp din strømavtale hos Klarkraft og det foreligger opptjent vervebonus, vil denne bortfalle

For den som blir vervet:

• Vervebonus gjelder nye kunder som blir aktiv strømkunde hos Klarkraft

• Du vil motta et gitt beløp i fratrekk på faktura. Det krever at du har vært aktiv kunde i minimum 14 dager. Har du vært aktiv kortere periode før første faktura, vil vervebonusen trekkes fra faktura nummer to

• Gjelder nye kunder som ikke har aktive strømavtaler hos Klarkraft, eller har vært kunde av Klarkraft tidligere

• Kunde må godkjennes i automatisk kredittsjekk

• Sier du opp din strømavtale hos Klarkraft og det foreligger opptjent vervebonus, vil denne bortfalle

Oppdatert 1. november 2021.

- Lagt til punkter for verveprogrammet