Avtalevilkår (privat)

Angrerett

Som ny kunde har du alltid 14 dagers angrerett på kjøpet fra kjøpsdato. Denne kan benyttes ved å sende e-post til kundeservice@klarkraft.no med tittel "Angrerett", hvor du skriver at du ønsker å benytte angreretten og oppgir navn og adresse. Du kan også ringe kundeservice på 21 60 93 00 og så vil de hjelpe deg. Ved benyttelse av angreretten vil vi reversere oppstart av kontrakt, og legge deg tilbake til din forrige strømleverandør, og du vil ikke belastes noen kostnader fra oss. Da er det som om du aldri har vært kunde hos Klarkraft. Vi ønsker ingen kunder som ikke vil være hos oss, så benytt angreretten om du har fått kalde føtter.

Informasjon om angrerett og angreskjema er godkjent ved å bekrefte avtalevilkår og informasjon om angrerett før bestilling (hukes av før bestillingsbekreftelse sendes), og informasjon sendes også separat til din registrerte epost adresse.

Du finner også informasjon om angrerett og standard angrerettskjema her: Angrerett

Oppstart av strømavtale legges som standard 14 dager frem i tid, til etter at angreretten har utløpt, med mindre kunde uttrykkelig ber om oppstart før disse 14 dagene har gått. Ved bruk av angrerett i et slikt tilfelle vil vi også reversere kontrakten tilbake til tidligere leverandør med mindre kunde selv ønsker å bli lagt på pliktstrøm. Ønsker kunde pliktstrøm vil vi fakturere kunde for strøm forbrukt fra oppstart og frem til angrerett er benyttet og Elhub har terminert avtalen og lagt kunde på pliktleveranse (som oftest 2 dager etter meldt terminering).

Generelt

Avtalen gjelder for privatpersoner (forbrukere) som er over 18 år, har målepunkt i Norge, og som har et forventet årlig forbruk på inntil 50 000 kWt beregnet av netteier. Vi forbeholder oss retten til å avslå din bestilling hvis du har et beregnet høyere årsforbruk, men vil ta direkte kontakt med deg om det skulle være tilfelle.

Du får bekreftelse fra oss når vi har akseptert din bestilling og har aktivert din strømmåler, som sammen med denne avtalen og «Standard Kraftleveringsavtale» utarbeidet av Fornybar Norge i samråd med Forbrukertilsynet, utgjør avtaleforholdet mellom partene. Ved eventuell motstrid, går vilkårene i denne avtalen foran «Standard Kraftleveringsavtale», såfremt dette ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Klarkraft har rett til å foreta en kredittvurdering av kunder, og kan avslå/avslutte leveranse eller kreve garanti eller forskuddsbetaling fra kunder der det foreligger saklig grunn for det. Dersom leveransen avslås eller avsluttes, bortfaller alle avtalte forpliktelser i sin helhet, likevel slik at uoppgjorte fordringer oppstått før leveransen avslås eller avsluttes ikke bortfaller. Gjenpartsbrev sendes fortrinnsvis elektronisk, alternativt per post.

Når du inngår en avtale med oss, godtar du vilkårene i denne avtalen.

Klarkraft AS (org.nummer 913453174) legger til grunn «Standard kraftleveringsavtale» fremforhandlet av Forbrukertilsynet og bransjeorganisasjonen Fornybar Norge som standardavtale.

Denne mener vi likevel ikke er god nok og beskytter kundene for dårlig mot tvilsom markedspraksis, og har derfor lagt til særskilte vilkår som gjelder for Klarkrafts kunder, og går utover og foran standard kraftleveringsavtale.

Som kunde gir du Klarkraft fullmakt til å gjøre dette:

- Hente informasjon fra elhub for registrering av Klarkraft som leverandør på ny adresse ved flytting, eller ved leverandørbytte, og hente historiske forbruksdata.

- Gjøre kredittvurdering av kunden.

- Benytte personopplysninger kunden oppgir til å gjøre identitetssjekk, og hente ut detaljer om strømmåler fra elhub til innflytting eller ved leverandørbytte, og til fakturering og øvrig kundeinformasjon.

- Dersom strømanlegget er profil-avregnet må klarkraft ha mottatt målerstand for å kunne starte strømleveransen. Målerstanden må ikke være eldre enn tre måneder.

- Behandle personopplysninger i henhold til kravene i Personopplysningsloven.

- Sende informasjon om viktige ting angående ditt kundeforhold og Klarkraft til din epost adresse, på sms eller per brev.

I tillegg gjelder følgende for Klarkrafts kunder (dette overstyrer standardvilkårene):

- Klarkraft selger kun spotprisavtaler, hvor spotprisen er basert på pris per time fra Nord Pool (strømbørsen) og faktisk forbruk per time fra Elhub, som leser av ditt AMS anlegg (automatisk strømmåler). For profilanlegg (gamle manuelle strømmålere) benyttes et gjennomsnitt gjennom døgnet som vi mottar fra Elhub.

- Påslaget som oppgis ved avtaleinngåelse skal dekke lovpålagte elsertifikater, kredittkostnader og handelskostnader fra strømbørsen, samt regulerkraftkostnader/balansehåndtering. I tillegg påløper det et fast månedsbeløp for å være Klarkraft kunde, som også oppgis ved avtaleinngåelse. Dette utgjør summen som dekker våre kostnader for å levere de tjenester som inngår i avtaleforholdet.

- Med skriftlig varsel (ved endringer i f.eks. prisvilkår) menes personlig e-post eller SMS, evt postalt brev (kun hvis nødvendig). Varslinger på hjemmesiden, i nyhetsbrev, på mine sider eller i app er ikke tilstrekkelig som direkte varsling.

- Pris og vilkårsendringer som er til ugunst for kunden vil informeres om skriftlig med minimum 30 dagers varsel før endringen trer i kraft. Det kan være behov for å gjøre endringer pga uforutsette hendelser, markedsendringer eller endringer hos våre leverandører. Slike endringer vil varsles direkte til kunde med minimum 30 dagers varsel, slik at kunde gis mulighet til å si opp avtalen eller finne seg en ny strømleverandør før endringen finner sted.

- Nettleie faktureres direkte fra netteier på egen faktura, og inkluderer statens strømstøtte.

- Kunden vil være direkte part mot nettselskapet, selv om Klarkraft kan utføre enkelte oppgaver på vegne av kunden.

- Har man et profilavregnet anlegg (dvs ikke et automatisk AMS anlegg), kan ikke strømleveransen fra Klarkraft starte før måleravlesning er mottatt fra nettselskapet, ved innflytt/leverandørbytte. Måleravlesningen kan ikke være eldre enn 3 måneder. Det anbefales at du leser av strømmen og rapporterer den til netteier så nært opp til ønsket oppstart som mulig.

- Målerstand skal rapporteres direkte til netteier. Det anbefales å avlese anlegget den 1. i hver måned og rapportere dette til netteier, for å få en så riktig faktura som mulig hver måned.

- Avtalen løper til den blir sagt opp. Kunden kan si opp avtalen ved å kontakte kundeservice, eller å gjennomføre et leverandørbytte hos en annen leverandør (det tar normalt 2-14 dager å skifte leverandør). Begge parter kan ellers fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel. Sies avtalen opp av kunde (eller leverandør) vil kunde legges på pliktleveranse hos netteier til ny leverandør er valgt, eller ny eier flytter inn på målepunktet.

- Benyttes angreretten etter at strømleveransen har startet, og det ikke er mulig med reversering, vil avtalen termineres/opphøres, og kunde vil legges på pliktstrøm. Da har Klarkraft rett til å fakturere for strøm forbrukt frem til strømavtalen er endelig terminert. Tidspunktet avhenger av Elhub, men er oftest 2 dager etter at terminering er meldt.

- Om Kunde sier opp avtalen ved å flytte ut av boligen, må Klarkraft få beskjed om dette 14 dager før utflytting for å sikre at kunde blir flyttet ut fra anlegget. Eventuelt må kunde selv tilse at ny eier flytter inn på den aktuelle strømmåleren, og at netteier får beskjed om ny eier på overtakelsesdato. Kunde vil selv stå som ansvarlig for målepunktet helt til ny eier har tatt over målepunktet, eller kunde har stengt strømmen og sagt opp avtale hos netteier.

- Leveransen fra Klarkraft starter som standard 14 dager etter kjøp, etter at angrefristen har gått ut. Med mindre kunde selv krever oppstart før, tidligst 2 dager etter bestillingstidspunkt ved leverandørbytte. Ved innflytting starter leveransen ved avtalt innflytt, som oppgis av kunde i bestillingsprosessen. Oppstart før angrefristens utløp, hvor kunde angrer og ønsker å bli lagt på pliktstrøm, medfører at kunde blir fakturert for strøm forbrukt fra oppstart og frem til avtaleforholdet er terminert.

- Klarkraft kan overdra sine rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen til et heleid datterselskap av selskapet eller til enhver tredjepart som kan erverve en vesentlig del av selskapets virksomhet.

- Klarkraft gis rett til å overføre avtaleforholdet til annen strømleverandør uten forutgående samtykke, gitt at kunden varsles med minimum 30 dagers varslingstid, og da gis mulighet til å si opp avtalen eller bytte strømleverandør før en slik overføring finner sted. Avtaleforholdet kan ved slik overføring reguleres av den nye strømleverandørens vilkår, gitt at disse er tydelig kommunisert og varsles med minimum 30 dagers varslingstid før en overføring finner sted. I en slik forbindelse gis Klarkraft rett til å overføre kundens personopplysninger til ny strømleverandør.

- Klarkraft sender faktura normalt 2-9 dager etter ferdig leveransemåned. Dersom Klarkraft ikke har mottatt målerverdier fra netteier/Elhub innen tidspunktet for fakturering, har Klarkraft anledning til å estimere forbruk basert på tilgjengelig informasjon fra nettselskapet. Om faktisk forbruk er høyere eller lavere enn estimatet, blir dette korrigert på neste faktura. Er det ikke mulig å avregne anlegget vil forbruket bli fakturert når måleverdier er klare.

- Faktura sendes til kunden elektronisk og etterskuddsvis. Fakturering skjer normalt 2-9 dager etter at perioden for leveranse av strøm er ferdig. Skulle elektronisk fakturering av en eller annen grunn feile, vil faktura sendes per post. Det er ingen ekstra gebyrer for faktura per post. eFaktura er førstevalg, epost faktura andrevalg, og postal faktura tredjevalg.

- Ved bruk av postal faktura påløper det et fakturagebyr på kr. 0,-

- Dersom kunden ved opphør av kundeforholdet har noe til gode etter korreksjoner fra nettselskapet, utbetales kun beløp over 50 kr.

- Korrigeringslinjer fra nettselskapet med totalsum på mindre enn +- 1 kr vil utliknes begge veier.

- Dersom kunden ikke betaler Klarkraft innen forfallsdato, kan Klarkraft eller Klarkrafts leverandører/partnere sende varsel om purring per e-post, app, brev eller SMS. Ved manglende betaling innen forfallsdato vil forsinkelsesrenter beregnes fra første dag etter forfallsdato. Forsinkelsesrenter kommer i tillegg til purregebyr på kr 35. -. Ubetalte fakturaer oversendes til inkasso etter ferdig purreløp, og følger normal prosess for innfordring.

- Ved fortsatt ubetalte fakturaer etter ferdigstilt purreløp, og sak oversendes til inkasso, har Klarkraft rett til å terminere kundeforholdet uten ytterligere varsel. Da vil kunde legges over på pliktstrøm hos nettselskapet.

Lurer du på noe angående avtalevilkårene oppfordrer vi deg til å ta kontakt med vår kundeservice på kundeservice@klarkraft.no eller telefon 21 60 93 00.

Oppdatert 24.11.2023.

- Forenkling og tydeliggjøring av språk

Dette var de viktigste punktene for Klarkraft sine kunder. Om du ønsker kan du under lese standardavtalen for bransjen.

Standard kraftleveringsavtale (utarbeidet av bransjeorganisasjonen Fornybar Norge, i samråd med Forbrukertilsynet)

§ 1 Alminnelige vilkår

§ 1-1 Partene i avtalen

Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft.

§ 1-2 Avtaleforholdet

Avtalen består av denne standard kraftleveringsavtale, vilkårene for produktet kunden bestiller og eventuelt særskilt avtalte vilkår som kommer i tillegg til eller avviker fra standard kraftleveringsavtale. Ved eventuell motstrid, går særskilt avtalte vilkår mellom partene foran, så fremt dette ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Kraftleverandøren plikter å gjøre kunden oppmerksom på eventuelle bestemmelser i standardavtalen som fravikes, og hva det innebærer for kunden.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer salg av elektrisk kraft til forbrukere.

§ 1-3 Avtaleinngåelse og skifte av kraftleverandør

Før avtalen inngås plikter kraftleverandøren, i tråd med kravene som følger av «Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv.», å gi opplysninger om sentrale forhold ved avtalen, herunder betalingsvilkår, eventuell bindingstid og totale kostnader kunden skal betale.

Kunden plikter å gi de personopplysninger og opplysninger om anlegget som kraftleverandør trenger for at kraftleveringsavtale skal kunne inngås.

I forbindelse med skifte av kraftleverandør, er en kraftleverandør som er gitt i oppdrag å iverksette et leverandørskifte, ansvarlig for korrekt oppsigelse av kundens eksisterende kraftleveringsavtale, jf. § 4-5 og § 5-3, med mindre annet er avtalt.

§ 1-4 Angrerett

Dersom avtale om kjøp av elektrisk kraft inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, gjelder bestemmelsene i «Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv.»

Kunden kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at kraftleverandøren har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven. Kunden må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kunden har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen forbrukeren mottok opplysningene.

Benytter kunden seg av retten til å angre etter at kraftleverandøren har meldt leverandørskiftet til nettselskapet, må kunden betale for kraft som har blitt levert eller som vil bli levert inntil leveransen tidligst vil kunne bli avsluttet. Dette forutsetter at kunden uttrykkelig har bedt leverandøren om å begynne levering av strøm før angrefristen er utløpt og kraftleverandøren har gitt opplysninger om angreretten og fremgangsmåten for å benytte denne.

Vilkår, informasjon om og fremgangsmåte for angrerett er beskrevet lenger opp under særskilte avtalte vilkår.

§ 1-5 Sikkerhetsstillelse

Kraftleverandør kan kreve at kunden stiller sikkerhet for betalingsforpliktelser av inntil 4 måneders antatt kraftbehov, dersom og så lenge det sannsynliggjøres fare for betalingsmislighold. Dersom kunden krever det, må kraftleverandørens krav om sikkerhetsstillelse begrunnes skriftlig.

§ 1-6 Taushetsplikt, bruk av personopplysninger og kredittvurdering

Kraftleverandør skal ikke utlevere personopplysninger som vedrører kunden eller noen i hans husstand til utenforstående, unntatt når utlevering av opplysninger skjer

med samtykke fra den opplysningen gjelder

med hjemmel i lov, eller i forskrift gitt med hjemmel i lov eller

som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.

Ved vurdering av kredittverdighet, kan kraftleverandøren, foruten offentlig tilgjengelige opplysninger, benytte egne kundeopplysninger og kredittopplysningsbyråer.

§ 2 Måling og avregning

§ 2-1 Måling av kraftforbruk

Måling av kraftforbruk foretas av nettselskapet i overensstemmelse med gjeldende forskrifter om måling og avregning. Kraftleverandør benytter måledata fra nettselskapet ved avregning av kunder.

§ 2-2 Feil ved måling eller avregning

Ved feil ved måledata meddelt av nettselskapet, ved feil håndtering av måledata, eller ved faktureringsfeil, kan kraftleverandør eller kunde kreve henholdsvis tilleggsbetaling eller tilbakebetaling. Som feil ved avregning regnes feil stipulert forbruk som følge av manglende eller feil måleravlesing.

Tilbakebetaling eller tilleggsbetaling ved slike avregnings- eller målefeil kan kreves for den tid feilen kan dokumenteres. Etterberegning/godskriving skjer fra og med siste betalingsfrist etter at feilen ble oppdaget, og som hovedregel ikke ut over 3 år, jf. lov om foreldelse av fordringer. Tilleggsbetaling kan ikke kreves dersom feilen skyldes forhold hos kraftleverandøren eller noen kraftleverandøren svarer for, og kunden var i aktsom god tro.

§ 2-3 Fremgangsmåte ved krav om tilbakebetaling eller tilleggsbetaling

Krav om tilbakebetaling eller tilleggsbetaling på grunn av feil ved måledata eller feil håndtering av måledata, rettes direkte til nettselskapet som er ansvarlig for målingen. Det vises til nettleieavtalens § 5 for regler for kontroll av måleutstyr.

§ 3 Pris og betalingsvilkår

§ 3-1 Pris

Kraften leveres i henhold til avtalte produktbeskrivelse og pris.

§ 3-2 Betalingsvilkår

Fakturering skjer etterskuddsvis månedlig basert på avlest forbruk

Beregningen er basert på estimert strømforbruk og forventet pris i perioden, jf. regler fastsatt i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. § 7-1 b jf. § 7-1 a.

3-3 Betalingsfrister, forsinkelsesrenter og inkasso

Faktura forfaller til betaling i henhold til betalingsfristen som oppgitt på faktura. Betalingsfristen er satt til 14 dager.

Forsinkelsesrente påløper ved betaling etter betalingsfrist angitt på faktura i henhold til forsinkelsesrenteloven.

Inkasso skjer i samsvar med inkassoloven.

§ 4 Oppfyllelse av avtalen og konsekvenser av avtalebrudd

§ 4-1 Kraftleverandørens leveranse

Kraftleverandøren er forpliktet til å levere elektrisk kraft i henhold til kundens løpende behov/uttak.

§ 4-2 Stansing av levering på grunn av betalingsmislighold

Kraftleverandøren kan stanse levering av kraft dersom kunden ikke betaler innen betalingsfristen. Kunden skal varsles skriftlig, og gis 14 dagers betalingsfrist før stansing finner sted. Dersom kunden ikke innen den tid har reparert betalingsmisligholdet, stanses leveransen. Enhver innbetaling fra kunden vil gå til dekning/nedbetaling av den eldste utestående fordring kraftleverandøren har på kunden, med mindre partene har blitt enige om noe annet.

§ 4-3 Gjenopptagelse av leveringen

Kraftlevering som er rettmessig stanset av kraftleverandør på grunn av manglende betaling, vil normalt ikke bli gjenopptatt før all gjeld til kraftleverandøren, inkludert kostnader ved stansing og gjenopptagelse, er betalt. Slike utgifter skal spesifiseres på fakturaen på en slik måte at det muliggjør kontroll for kunden. Kraftleverandøren kan sette som vilkår for gjenopptagelse at kunden stiller sikkerhet for betalingsforpliktelsen.

§ 4-4 Heving

Kraftleverandøren kan heve kontrakten dersom kunden vesentlig misligholder betalingsfristen m.v. etter at han er blitt skriftlig oppfordret med 14 dagers frist til å betale, og skriftlig varslet om at avtalen ellers vil bli hevet.

Kraftleverandøren kan heve avtalen med umiddelbar virkning dersom kunden går konkurs.

Ved vesentlig mislighold fra kraftleverandøren kan kunden heve avtalen, med virkning fremover i tid.

§ 4-5 Kundens krav ved forsinket oppstart av kraftleveranse

Dersom oppstarten av kraftleveransen er forsinket og dette ikke skyldes kunden eller forhold på kundens side, kan kunden;

holde tilbake betalingen for å dekke krav som følge av forsinkelsen, men ikke åpenbart mer enn det som vil gi betryggende sikkerhet for kravet

heve avtalen, forutsatt at forsinkelsen er vesentlig. Er kraften levert, må kravet om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kunden fikk vite om leveringen

kreve erstatning for tap som følge av forsinkelsen

Kundens rett til erstatning faller ikke bort ved at han eller hun gjør gjeldende andre krav, eller ved at disse ikke kan gjøres gjeldende.

§4-6 Kraftleverandørens erstatningsansvar

Kunden kan kreve erstatning for tap han lider som følge av forsinket oppstart av kraftleveransen fra kraftleverandørens side. Dette innebærer at kraftleverandøren er ansvarlig for eventuelle merkostnader som kunden er blitt avregnet av tidligere kraftleverandør eller nettselskapet i medhold av leveringsplikt, jf. også § 1-3. Dette gjelder likevel ikke så langt kraftleverandøren godtgjør at den forsinkede oppstarten skyldes hindring utenfor deres kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

Beror forsinkelsen på en tredjeperson som kraftleverandøren har gitt i oppdrag helt eller delvis å oppfylle kjøpet, er kraftleverandøren fri for ansvar bare om også tredjepersonen ville være fritatt etter regelen i annet avsnitt. Det samme gjelder om forsinkelsen beror på en leverandør som kraftleverandøren har brukt, eller på noen annen i tidligere salgsledd. Ansvarsfriheten gjelder så lenge hindringen er til stede. Faller hindringen bort, kan ansvar gjøres gjeldende dersom kraftleverandøren da plikter å oppfylle, men ikke gjør dette.

§ 4-7 Opplysningsplikt om hindring

Hindres kraftleverandøren i å levere kraft til rett tid, skal kunden gis melding om hindringen og dens virkning på muligheten for å levere kraften. Får kunden ikke slik melding innen rimelig tid etter at kraftleverandøren fikk eller burde ha fått kjennskap til hindringen, kan kunden kreve erstattet tap som kunne ha vært unngått om han hadde fått meldingen i tide.

§ 4-8 Erstatningens omfang

Erstatningen for forsinket oppstart av kraftleveranse skal svare til det økonomiske tapet kunden er påført ved kontraktsbruddet. Dette gjelder likevel bare tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktsbruddet.

Erstatningen omfatter ikke

tap som følge av personskade

tap i kundens næringsvirksomhet.

§ 4-9 Plikt til å begrense tapet. Lemping av ansvaret

Kunden plikter ved rimelige tiltak å begrense sitt tap. Forsømmes dette, må han selv bære den tilsvarende delen av tapet. Erstatningen kan settes ned dersom den vil virke urimelig for kraftleverandøren ut fra tapets størrelse i forhold til det tap som vanligvis oppstår i lignende tilfeller, og forholdene ellers.

§ 5 Oppsigelse og frikjøp

§ 5-1 Oppsigelse av tidsavgrensede fastprisavtaler

Tidsavgrensede fastprisavtaler kan sies opp av kunden med 14 dagers skriftlig varsel. Kraftleverandøren kan kreve at kunden betaler erstatning dersom leverandøren lider økonomisk tap som følge av oppsigelsen. Erstatningen beregnes ved å legge til grunn differansen mellom den avtalte prisen og et gjennomsnitt av fremtidsprisen på Nasdaq for de gjenværende månedene av kontrakten. Leverandøren kan kreve at kunden betaler denne prisdifferansen multiplisert med antall kWh som det forventes at kunden, basert på anleggets historiske forbruk, vil benytte ut avtaletiden.

Ved flytting har partene en gjensidig rett til å si opp en tidsavgrenset fastprisavtale med 14 dagers skriftlig varsel. Kunden er ansvarlig for betaling av kraftforbruk frem til utløpet av oppsigelsestiden. Utover dette skal ikke kunden betale noen erstatning til leverandøren.

§ 5-2 Oppsigelse av tidsavgrensede avtaler basert på markedspris («spot-pris»)

Tidsavgrensede avtaler basert på markedspris («spot-pris») eller standard variabel prismodell kan sies opp av kunden før utløpet av avtaleperioden med 14 dagers skriftlig varsel. Kunden skal ved oppsigelse betale et gebyr som tilsvarer den økonomiske fordelen kraftleverandøren har gitt kunden, for eksempel i form av gavekort eller rabatter. Dersom kunden er inne i siste halvdel av kontraktsperioden, halveres gebyret.

§ 5-3 Fornyelse og opphør av tidsavgrensede fastprisavtaler

Leverandøren skal varsle kunden i god tid og senest innen 14 dager før en tidsavgrenset fastprisavtale utløper. Dersom kunden ved utløpet av avtalen ikke har gitt uttrykkelig aksept for at avtalen skal fornyes eller levert oppsigelse.

§ 5-4 Oppsigelse av kraftleveringsavtaler uten særskilt opphørsdato

Kraftleveringsavtaler uten særskilt avtalt opphørsdato kan sies opp av hver av partene med 14 dagers skriftlig varsel.

Ved leverandørbytte vil forbrukerens nye kraftleverandør foreta oppsigelse av avtalen med den tidligere kraftleverandøren.

Oppsigelse fra kraftleverandøren forutsetter saklig grunn.

§ 5-5 Virkningene av å si opp en kraftleveringsavtale

Dersom kunden i forbindelse med oppsigelse av sin gjeldende kraftleveringsavtale ikke inngår ny avtale om levering av kraft fra det tidspunkt levering etter den oppsagte avtalen opphører, vil kundens strømleveranser skje fra leverandør med leveringsplikt (nettselskapet) inntil kunden har etablert levering fra ny eller tidligere kraftleverandør igjen. I henhold til § 2-4 i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester, vil det vanligvis ta to uker før leveranse fra en ny kraftleverandør kan ta til.

§ 6 Endring av vilkår

Kraftleverandør kan ved behov gjøre endringer i vilkårene. Leverandøren skal varsle kunden direkte om endringer, herunder alle endringer i pris for kundens produkt, med unntak av løpende endringer i markedsprisen for produkter basert på markedspris («spot-pris») eller lignende prismodell.

Endring i pris eller øvrige avtalevilkår kan tidligst tre i kraft 30 dager etter at direkte varsel er sendt kunde.

Som direkte varsel regnes brev til kunden, eller elektronisk melding, eksempelvis e-post og SMS.

Ved vesentlige endringer i vilkårene kreves det uttrykkelig aksept fra kunden. Dersom slik aksept ikke gis, opphører avtalen når de varslede endringene trer i kraft. Som vesentlige endringer regnes blant annet endringer i de grunnleggende vilkårene for avtalen, for eksempel endring av produkttype.

Ved endring av vilkår i avtaler som ikke er fritt oppsigelige, kan kunde som ikke godtar endrede vilkår heve avtalen når endringen er til ugunst for kunden. Dette gjelder uavhengig av om endringen i vilkårene er vesentlig. I varselet til kunden skal det informeres om retten til å heve avtalen.

§ 7 Tvister

Tvister vedrørende standard kraftleveringsavtale kan forelegges Elklagenemnda, eller bringes inn for domstolene. Så lenge en tvist er til behandling i nemnda, kan ikke en part bringe den inn for de alminnelige domstolene. En tvist anses for å være til behandling fra det tidspunktet begjæringen om klagebehandling er kommet inn for nemnda. En sak som nemnda har realitetsbehandlet, kan bringes direkte inn for tingretten.