Avtalevilkår (bedrift)

Klarkraft AS legger til grunn «Standard kraftleveringsavtale» fremforhandlet av Forbrukertilsynet og bransjeorganisasjonen Fornybar Norge.

Som kunde gir du Klarkraft fullmakt til å gjøre dette:

- Hente informasjon fra elhub for registrering av Klarkraft som leverandør på ny adresse ved flytting, eller ved leverandørbytte, og hente historiske forbruksdata.

- Gjøre kredittvurdering av kunden. Det vil gjøres en automatisk eller manuell kredittvurdering av alle bedriftskunder, og Klarkraft tilskriver seg retten til å avvise kundeforespørsler basert på en individuell vurdering.

- Benytte personopplysninger/bedriftsopplysninger kunden oppgir til å gjøre identitetssjekk/bedriftssjekk, og hente ut detaljer om strømmålere fra elhub til innflytting eller ved leverandørbytte, til fakturering og øvrig kundeinformasjon.

- Ved uthenting av opplysninger fra Elhub vil Klarkraft se på volum (antall kWh/år). Normalt vil ikke kunder med et forbruk over 200.000 kWh/år aksepteres, men dette vil fremkomme i den individuelle vurderingen før et kundeforhold opprettes (gjelder ikke borettslag og sameier).

- Dersom strømanlegget er profil-avregnet må klarkraft ha mottatt målerstand for å kunne starte strømleveransen. Målerstanden må ikke være eldre enn tre måneder.

- Behandle personopplysninger i henhold til kravene i Personopplysningsloven.

Dette gjelder for Klarkrafts bedriftskunder (dette overstyrer standardvilkårene):

- Med skriftlig varsel menes personlig e-post eller SMS, eller brev (kun hvis nødvendig). Varslinger på hjemmesiden, i nyhetsbrev, på mine sider eller i app erstatter ikke direkte varsling.

- Pris eller vilkårsendringer som er til ugunst for kunden vil informeres om skriftlig med minimum 30 dagers varsel før endringen trer i kraft.

- Gjeldende prisvilkår oppgis alltid ved bestilling, og kan ses her: produkt og pris

- Nettleie faktureres direkte fra netteier, og er ikke inkludert på fakturaen fra Klarkraft.

- Kunden vil være direkte part mot nettselskapet, selv om Klarkraft kan utføre enkelte oppgaver på vegne av kunden.

- Har man et profilavregnet anlegg (dvs ikke et automatisk AMS anlegg), kan ikke strømleveransen fra Klarkraft starte før måleravlesning er mottatt fra nettselskapet, ved innflytt/leverandørbytte. Måleravlesningen kan ikke være eldre enn 3 måneder. Det anbefales at du leser av strømmen og rapporterer den til netteier så nært opp til ønsket oppstart som mulig.

- Målerstand skal rapporteres direkte til netteier. Det anbefales å avlese anlegget hver måned og rapportere dette til netteier, for å få en så riktig faktura som mulig hver måned

- Avtalen løper til den blir sagt opp. Kunden kan si opp avtalen ved å kontakte kundeservice, eller å gjennomføre et leverandørbytte hos en annen leverandør. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel. Sies avtalen opp vil kunde legges på pliktleveranse hos netteier til ny leverandør er valgt, eller ny eier flytter inn på målepunktet.

- Om Kunde sier opp avtalen ved å flytte ut av boligen, må Klarkraft få beskjed om dette 5 dager før utflytting grunnet reglene i det norske strømmarkedet. Her må kunde selv tilse at ny eier flytter inn på den aktuelle strømmåleren, og at netteier får beskjed om ny eier på overtakelsesdato. Kunde vil selv stå som ansvarlig for målepunktet helt til ny eier har tatt over målepunktet, eller kunde har stengt strømmen og sagt opp avtale hos netteier.

- Leveransen fra Klarkraft starter på det tidspunkt som angis i bestillingsprosessen, tidligst 2 dager etter bestillingstidspunktet ved leverandørbytte. Standard bestilling på nett settes 14 dager frem i tid, men spesifikk ønsket oppstartsdato kan velges i bestillingsprosessen. Ved flytting starter leveransen ved avtalt innflyttingsdato, som oppgis av kunde.

- Ved flytting følger denne avtalen kunden til ny adresse om den ikke er sagt opp. Klarkraft gis etter denne avtale fullmakt til å innhente all nødvendig informasjon fra netteier og til å representere kunden i registreringen på den nye adressen med Klarkraft som leverandør.

- Klarkraft gis rett til å overføre avtaleforholdet til annen strømleverandør uten forutgående samtykke, gitt at kunden varsles med minimum 30 dagers varslingstid, og da gis mulighet til å si opp avtalen eller bytte strømleverandør før en slik overføring finner sted. Avtaleforholdet kan ved slik overføring reguleres av den nye strømleverandørens vilkår, gitt at disse er tydelig kommunisert og varsles med minimum 30 dagers varslingstid før en overføring finner sted. I en slik forbindelse gis Klarkraft rett til å overføre kundens personopplysninger/bedriftsopplysninger til ny strømleverandør.

- Klarkraft sender faktura normalt 2-7 dager etter ferdig leveransemåned. Dersom Klarkraft ikke har mottatt målerverdier fra netteier/Elhub innen tidspunktet for fakturering, har Klarkraft anledning til å estimere forbruk basert på tilgjengelig informasjon fra nettselskapet. Om faktisk forbruk er høyere eller lavere enn estimatet, blir dette korrigert på neste faktura. Er det ikke mulig å avregne anlegget vil forbruket bli fakturert når målerverdier er klare.

- Faktura sendes til kunden elektronisk og etterskuddsvis. Fakturering skjer normalt 7-10 dager etter at perioden for leveranse av strøm er ferdig. Skulle elektronisk fakturering av en eller annen grunn feile, vil faktura sendes per post. EHF er førstevalg, epost faktura andrevalg, og postal faktura tredjevalg. Det kan pålegges gebyr for postal faktura (39,-).

- Dersom kunden ved opphør av kundeforholdet har noe til gode etter korreksjoner fra nettselskapet, utbetales kun beløp over 50 kr.

- Korrigeringslinjer fra nettselskapet med totalsum på mindre enn +- 1 kr vil utliknes begge veier.

- Dersom kunden ikke betaler Klarkraft innen forfallsdato, kan Klarkraft eller Klarkrafts partnere sende varsel om purring e-post, app, brev eller SMS. Ved manglende betaling innen forfallsdato vil forsinkelsesrenter beregnes fra første dag etter forfallsdato. Forsinkelsesrenter kommer i tillegg til purregebyr på kr 99. -

- Påslag i avtalen kan, dersom annet ikke er avtalt, inflasjonsjusteres årlig i henhold til endring i konsumprisindeksen siste 12 måneder.

- Tvister vedrørende avtalen som partene ikke løser i minnelighet kan bringes inn for de ordinære domstolene med Oslo tingrett som verneting.

- Det er ingen angrerett for bedriftskunder, men Klarkraft har ingen bindingstid, så avtalen kan sies opp når kunden måtte ønske det.

- Det kan pålegges forskuddsfakturering ved store anlegg med høyt forbruk. Dette vil varsles kunde direkte.